Kas ir nacionālisms?

Kas ir nacionālisms?

Kas ir nacionālisms?

  • Nacionālisms ir politiska ideoloģija, kuras pamatā ir nācijas identitātes koncepcija.

  • Nacionālisma ideoloģija radusies 18. gadsimtā, bet, gūstot atsaucību un rezonansi sabiedrībā, jau 19. gadsimtā sāk dominēt valstu iekšējās politikas robežās.

  • Nacionālisms var izpausties gan kā nācijas identitātes un vērtību aizsardzība, gan kā savas nācijas vērtēšana un pozicionēšana augstāk par citām.

  • Nacionālismu nereti skaidro kā patriotiskas jūtas, uzskatus un nacionālo pašapziņu, kas sakņojas konkrētās nācijas etniskajos, ģeogrāfiskajos un kultūras apstākļos.

  • Nacionālismu raksturo noteiktas grupas locekļu piederības izjūta un apziņa, ka ikviens indivīds pieder pie noteiktām tradīcijām, kas atšķiras no citu grupu tradīcijām.

  • Nereti tiek uzskatīts, ka nacionālisms ir arī sava veida šovinisms, kura pamatā ir sakāpinātas patriotiskās jūtas, uzskati, nacionālā pašapziņa un piederības izjūta konkrētai nācijai.

  • Nacionālisma pamatā ir ideoloģija, kas nāciju uzskata par cilvēka sociālās dzīves fundamentu.

  • No politiskā viedokļa, nacionālisms tiek uzskatīts par nacionālās neatkarības ideoloģiju un politiku.

Runājot par latviešu nacionālismu, tas tiek definēts kā pasaules skatījums, kurā par galveno vērtību tiek uzskatītas tautas intereses gan sabiedrības un valsts funkcionēšanas līmenī, gan starpvalstu attiecību līmenī. Latviešu nacionālisms sakņojas no dzimtas dzimtā – tas ir dabisks turpinājums ģimenes kopības izjūtai. Kā minēts, nacionālisms var izpausties gan kā nācijas identitātes aizsardzība, gan kā savas nācijas nostādīšana augstāk pa citām – tā kā latviešu tautai nekad nav bijusi raksturīga savas tautas, tās identitātes un vērtību vispasaulīga slavēšana un pārvērtēšana, tad arī šādā kontekstā latviešu nacionālisms tiek pozicionēts kā savas tautas tiesību un pienākumu aizsardzība un īstenošana, bet citu tautu tiesību atzīšana viņu zemēs. Latviešu nacionālisms ir veids, kā šajā globalizācijas laikmetā turēties kopā ar savu nāciju, cieši sadarboties un atbalstīt to, neskatot pasauli no cilvēku pašu mākslīgi radītās sabiedrības uzbūves jeb sociālo šķiru aspekta, bet gan no dabiskas, ilglaicīgas un pamatīgas nācijas aspekta, tā teikt, atgriežoties pie senču saknēm un to identitātes un vērtību mantojuma. Latviešu nacionālisma pamatā ir tautas intereses – apstākļi un procesu virzība, kas ved uz tautas attīstību, kā arī tās garīgo, fizisko, kā arī saimniecisko labklājību. Nacionāla valsts ir valsts, kurā tautai tiek nodrošināta netraucēta tās attīstība un tās interešu prioritāte, bet nacionālists ir nācijas indivīds, kas dzīvo, balstot savu dzīvi nacionālisma ideoloģijā, kā arī aizstāv savas nācijas intereses gan vārdos, gan darbos.

Close