Nacionālists vai patriots?

Nacionālists vai patriots?

Nacionālists vai patriots?

Tā kā šie vārdi nereti tiek lietoti vienā un tajā pašā nozīmē, lietojot tos kā sinonīmus, kas, lieki piebilst, ir nepareizi, tiksim skaidrībā – kas ir kas?

Gan nacionālisms, gan patriotisms ir jūtu kopums, kas demonstrē kāda indivīda attiecības ar savu nāciju. Kā jau pieminēts, šie jēdzieni bieži tiek jaukti un tiek uzskatīti par vienu un to pašu, tomēr patiesībā starp šiem diviem jēdzieniem pastāv milzīga atšķirība.

Nacionālisms piešķir lielāku nozīmi vienotībai, īpaši balstoties uz nācijas kultūras mantojumu, kā arī valodu, bet patriotisms attiecas uz mīlestību pret tautu, īpaši uzsverot tās vērtības un uzskatus.

Runājot par nacionālismu un patriotismu, mēs nekādi nevaram nepieminēt Džordža Orvela slaveno citātu par to, ka: “Nacionālisms ir miera ļaunākais ienaidnieks”. Pēc Dž. Orvela teiktā varam teikt, ka nacionālisms ir indivīda sajūta, ka valsts, kurā konkrētais indivīds ir dzimis, ir visādā ziņā pārāka par citām valstīm, turpretī patriotisms ir tikai konkrētas nācijas dzīvesveida apbrīnošana. Šo abu jēdzienu skaidrojums būtībā parāda to, ka patriotisma daba ir pasīva, bet nacionālisms var būt pat nedaudz agresīvs. Patriotisma pamatā valda mīlestība, turpretī nacionālisms sakņojas dusmās un sāncensībā, tāpēc var sacīt, ka nacionālisms pēc savas būtības ir kareivīgs, bet patriotisms ir mierīgs.

Vienkāršiem vārdiem runājot, jāsaka, ka vairākums nacionālistu uzskata, ka viņu dzimtā valsts ir pārāka par citām valstīm, bet patrioti uzskata, ka viņu dzimtā valsts ir viena no labākajām valstīm, tomēr to ir iespējams dažādos veidos uzlabot. Kamēr daļa nacionālistu nav spējīgi uzturēt draudzīgas attiecības ar citām valstīm, tikmēr patriotiem tādas saiknes uzturēšana nesagādā nekādas grūtības. Patriotismā visas pasaules cilvēki tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, kamēr nacionālismā par līdzvērtīgām personām var tikt uzskatītas tikai tās personas, kas pieder pie konkrētās valsts.

Patriotiski tendētām personām piemīt spēja uzņemt kritiku un no tās arī kaut ko mācīties, turpretī nacionālistiski tendētas personas nespēj paciest nekāda veida kritiku, uzskatot to par aizvainojumu. Nacionālismā nav pieņemts domāt par savas valsts trūkumiem, bet gan tikai par tās vērtībām. Tāpat nacionālismā var tikt noniecināti arī citu valstu tikumi. Savukārt patriotismā par vērtību atzīst ne vien lojalitāti pret savu dzimto valsti, bet arī atbildību pret līdzcilvēkiem valstī. Nacionālisti cenšas atrast pamatojumu visām pagātnes kļūdām, bet patrioti ļauj cilvēkiem kā saprast pagātnē pieļautās kļūdas, tā arī saskatīt ieguvumus no tām.

Un kas esi tu – nacionālists vai tomēr patriots?

Close