Sākums

Kāpēc mēs jūtamies piederīgi kādai valstij?

Kāpēc mēs jūtamies piederīgi kādai valstij?

Šis ir viens no tiem filozofiskajiem jautājumiem, uz ko nav iespējams atrast vienu īsu atbildi, bet kur ir jāapskata tas no dažādiem rakursiem, lai katrs pats atrastu sev nepieciešamo atbildi, jo viena vienīga atbilde vienkārši nav iespējama. Pašā sākumā jau jāsāk ar to, ka cilvēks ir ļoti sociāls zvērs un mēs bez citiem cilvēkiem esam ļoti ievainojami, jo tikai kopēji darbojoties ir iesp ...

Nemateriālais kultūras mantojums

Nemateriālais kultūras mantojums

Kultūras mantojumu veido uzkrāti mākslinieciski, arhitektoniski, muzikāli, literāri un zinātniski resursi, kas mantoti no pagātnes. Neatkarīgi no to kategoriskās piederības, sabiedrības un tās indivīdu uztverē kultūras mantojums tiek uzskatīts par vērtību, tradīciju, pārliecības un zināšanu atspoguļotāju, kā arī ietver vidi, kas veidojusies vietu un cilvēku vēsturiskā mijiedarbībā. Ku ...

Materiālais kultūras mantojums

Materiālais kultūras mantojums

Kultūras mantojums ir cilvēka garīgās darbības liecības nemateriālā vai materiālā formā. Kultūras mantojums ietver sevī mākslinieku, arhitektu, mūziķu, rakstnieku, zinātnieku darbus, anonīmu mākslinieku darbus, kā arī dzīves jēgu veidojošu un piešķirošu cilvēces vērtību sistēmu un gara izpausmi. Kultūras mantojumu iedala divās kategorijās - materiālajā un nemateriālajā kultūras ...

Kas ir patriotisms?

Kas ir patriotisms?

Patriotisms, atšķirībā no nacionālisma, nav politisks jēdziens. Kā tiek uzskatīts, patriotisms praktiski nav definējams, jo tas atšķiras atkarībā no subjekta pozīcijas. Taču, spekulējot par patriotisma jēdziena izcelsmi, proti, grieķu valodas vārdu “patriōtēs”, sanāk, ka patriots ir līdzpilsonis, kas nāk no dzimtenes jeb tēvzemes, vai, piemēram, latīņu valodas jēdziena tulkojumu, kas ...

Kas ir nacionālisms?

Kas ir nacionālisms?

Nacionālisms ir politiska ideoloģija, kuras pamatā ir nācijas identitātes koncepcija. Nacionālisma ideoloģija radusies 18. gadsimtā, bet, gūstot atsaucību un rezonansi sabiedrībā, jau 19. gadsimtā sāk dominēt valstu iekšējās politikas robežās. Nacionālisms var izpausties gan kā nācijas identitātes un vērtību aizsardzība, gan kā savas nācijas vērtēšana un pozicionēšan ...

Kas ir nacionālā identitāte?

Kas ir nacionālā identitāte?

Nacionālā identitāte citiem vārdiem vēl tiek saukta par nacionalitāti, kas ir uz nacionālām pazīmēm balstīta indivīda pašapziņa. Ikviens indivīds apzinās savu piederību noteikta etnosam, taču, ja šādas apziņas nav – indivīds tiek uzskatīts par kosmopolītu. Nacionālā identitāte izpaužas caur kultūru jeb kultūra ir identitātes izpausme. Nacionālā identitāte, līdzīgi kā nacionālis ...

Close